۱-تأیید هویت:
تصویر رو و پشت کارت ملی و صفحه اول و دوم شناسنامه

۲
تایید محل سکونت:

تصویر یکی از مدارک زیر:
• سند منزل و یا آخرین قبض برق یا گاز (به نام خود شخص یا پدر یا مادر و یا همسر)
• یا اجاره نامه رسمی (به نام خود شخص یا پدر یا مادر و یا همسر) و آخرین قبض برق یا گاز (به نام خود شخص یا پدر یا مادر و یا همسر)

۳دریافت سفته:
باران طلایی بر اساس قیمت نقد وسایل مبلغ دو برابر سفته را به عنوان ضمانت از مشتریان دریافت میکند. تهیه سفته بر عهده باران طلایی است و در هنگام تحویل وسایل جهت امضا به همراه فرم مشخصات باران طلایی برای مشتریان ارسال میشود.

توجه ۱: لازم به ذکر است در هنگام ارسال وسیله مورد نظر لازم است متقاضی اصل تمامی مدارکی که تصویر آن ها را ارسال کرده همراه خود داشته باشد.
توجه ۲: تصاویر مدارک ذکر شده را از طریق پروفایل کاربری خود می توانید آپلود کنید.
توجه ۳: لازم به ذکر است در صورت عدم ارسال مدارک ضمانت تا حداکثر ۳ روز پس از ثبت سفارش، سفارش به طور خودکار حذف خواهد شد.